Resum del Reial Decret 8/2020

Ahir, 18 de març de 2020, va ser publicat al BOE el Reial Decret-Llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte del COVID-19. En un primer resum d’urgència, i amb la cautela que aquesta urgència provoca, podem destacar el següent, pel que fa a l’àmbit laboral i tributari:

1. Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada: les persones treballadores que acreditin que han de tenir cura d’un familiar amb el COVID-19 o bé dels fills als quals se’ls hi ha suspès les classes, podran:

a) Adaptar la jornada (canvi de torn, canvi d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, teletreball) sense reduir-la. És una prerrogativa del treballador, però cal que empresa i treballador facin el possible per posar-se d’acord.

b) Reducció de jornada: els treballadors podran sol·licitar (amb 24 hores d’antelació) una reducció de jornada per tenir curar de malalts del COVID o fills que estan a casa, amb la reducció proporcional de la seva retribució.

2. Els autònoms l’activitat dels quals estigui suspesa per ordre governativa o que acreditin que el mes anterior a la seva sol·licitud han tingut una facturació 75% inferior a la mitjana de facturació de l’últim semestre, podran sol·licitar de manera extraordinària a la seva mútua d’accidents de treball (Fremap, Asepeyo, etc.) la prestació per cessament d’activitat (70% de la seva base de cotització) durant 1 mes. Ja veurem com es gestiona això per part de les mútues i quines pegues hi posen.

3. Mesures de flexibilització dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO):

a) Casos de Força Major: són les empreses que han sigut tancades per ordre governativa, o que tinguin dificultats per obtenir subministraments per fer la seva activitat o que la majoria de la seva plantilla estigui malalta del COVID-19. El procediment es simplifica, però tot i així s’ha de fer un informe relatiu a la vinculació del cessament de l’activitat respecte al COVID-19; l’autoritat laboral ha de constatar la veracitat d’això i en 5 dies ha d’emetre una Resolució (tot i que els efectes es consideraran des del fet causant).

b) Casos de de Causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció: les empreses també han de provar que la causa de disminució de l’activitat està relacionada amb el COVID-19. En aquests casos, s’escurcen els terminis però tot i així, s’ha de fer el següent:

  • Informar als representants dels treballadors i obrir un període de consultes. En cas que no n’hi hagi, establir una comissió amb els representants dels sindivats més representatius del sector. En cas de que que tampoc es pugui fer això, la comissió l’integraran 3 treballadors escollits per la resta.
  • La comissió ha d’estar formada en 5 dies i el període de consultes ha d’acabar en 7 dies.
  • Fer un informe en què es detalli i s’expliqui les raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, vinculades al COVID-19 que justifiquen l’ERTE.
  • L’autoritat laboral, prèvia consulta amb la Inspecció de Treball, ha de resoldre en 7 dies.
  • Si tot plegat, l’autoritat laboral decideix que autoritza l’ERTE, els treballadors cobraran l’atur, fins i tot si no tenen el període de carència. I les empreses quedaran exonerades de les quotes a la Seguretat Social
  • Compte: la Disposició Addicional 6a (una mica amagada, com sempre fan amb les coses importants) diu que aquestes mesures extraordinàries dels ERTES estan SUBJECTES A LA CONDICIÓ DE QUE L’EMPRESA HA DE MANTENIR L’OCUPACIÓ DE TOTS ELS TREBALLADORS DURANT UN MÍNIM DE 6 MESOS DES DE QUE ES TORNI A REANUDAR L’ACTIVITAT. Si no és així, tindran un problema dels grossos amb la Seguretat Social, la Inspecció de Treball i el SEPE.

c) La tramitació per part d’un professional (Advocat o Graduat Social) de tot aquest expedient d’ERTE, òbviament, té un cost no menor per a l’empresa que el vulgui fer (2.000-2.500 euros). En conseqüència, tenint en compte tots els condicionants exposats, el nostre consell és que en la mesura del possible s’eviti fer ERTEs, sobretot per a empreses amb 1, 2 o 3 treballadors, perquè definitivament no els hi surt a compte. És molt millor intentar pactar amb els treballadors alguna de les mesures contemplades en el punt 1 d’aquest escrit, o bé pactar que durant aquest dies facin vacances. O bé, naturalment, que segueixin treballant amb normalitat.

4. Pel que fa a l’àmbit tributari, els impostos s’hauran de presentar igualment el mes d’abril. No hi ha ni perdó ni oblit. L’únic que hi ha és la possibilitat d’ajornar el pagament 6 mesos, però això no soluciona el problema sinó que el posposa per a uns mesos posteriors, en que s’haurà de fer front a l’acumulació dels impostos ajornats i els que toquin en aquell moment, amb les conseqüències devastadores per a la tresoreria que se’n derivin.

En definitiva, la nostra recomanació respecte al personal, atès que les mesures d’ERTE del decret són de difícil implantació a microempreses com les vostres, és que, o bé es segueixi en la mesura del possible amb normalitat, o bé es faci tots els esforços per implementar mesures que no requereixin la intervenció de l’administració. Hem de començar parlant amb els treballadors a veure si podem pactar alguna d’aquestes altres solucions, a fi de poder superar entre tots aquesta situació sense quedar encallats en processos massa llargs i massa cars per nosaltres.. Cal tenir en compte que els propis treballadors estan en una situació de probable angoixa i incertesa i que això por facilitar l’entesa entre les parts. Algunes possibilitats són:

  • Que els treballadors s’agafin part o totes les vacances ara, coincidint amb la situació excepcional.
  • Pactar canvis en la jornada de treball, sense canviar el còmput total d’hores però adaptant-les a les circumstàncies. Per exemple, agrupar les hores en una franja horària, flexibilitzar la jornada (fer menys hores ara i guardar les que no es facin per més endavant).
  • Permisos no retribuïts durant uns dies, és a dir, que el treballador no vingui a treballar i se li descompti de la nòmina.
  • Reduir la jornada temporalment, és a dir, que el treballador faci menys hores amb la disminució proporcional del seu sou. Probablement en concordància amb una reducció provissional d’hores d’apertura al públic. 

Qualsevol d’aquestes opcions és factible i molt menys traumàtica que els acomiadaments o els ERTE, sempre i quan siguin de comú entesa entre les parts. Preguem que si arribeu a algun d’aquests pactes ens ho comuniqueu immediatament, bé per fer un document que ho reculli (per seguretat jurídica de totes dues parts) o bé, en el cas de reducció de jornada temporal, per fer el tràmit corresponent davant la Seguretat Social.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *