Gestoria

Dirigida per JORDI VIVANCOS.

Laboral

NÒMINES
Càlcul i elaboració de nòmines. 
Resum de nòmina. Adequació a convenis col·lectius i actualització d’acord amb novetats legislatives. Càlcul retencions IRPF en base al model 145. Assessorament en matèria de retribucions

SEGURETAT SOCIAL
Càlcul, elaboració i tramesa  de les assegurances socials per mitjà del Sistema de Liquidació Directa (SLD).
Gestió de bonificacions (a la contractació, Fundación Tripartita).

AFILIACIÓ
Altes, baixes, variació de dades de treballadors. Règim General, Autònoms, Empleats de la Llar, etc.
Obtenció dels Codis de Compte de Cotització.

CONTRACTACIÓ
Elaboració dels contractes de treball.
Assessorament en matèria de contractació i bonificacions (quin contracte és el més adient per a cada ocasió i circumstància).
BAIXES I PRESTACIONS:
Baixes per malaltia comuna, accident de treball, maternitat.
Capitalització de la prestació d’atur.
Invalidesa, jubilació, maternitat, viduïtat, orfandat.

ASSESSORAMENT LABORAL I RELACIONS LABORALS
Acomiadaments.
Actes de conciliació i judicis laborals.
Convenis col·lectius.
Inspeccions de treball.
Prevenció de Riscos Laborals.

Fiscal

IRPF
Model 111
Model 115
Model 130
Model 131
Model 180
Model 190
Declaracions de la Renda.

IVA
Model 303
Model 390

SOCIETATS
Model 202
Model 200

ALTRES MODELS
Model 347
Model 123 i 184
Model 193
Model 349
Intrastat

CENSAL
Model 036/037: altes, baixes, variacions.

ALTRES

Assessorament i assistència integral en inspeccions de l’AEAT. Elaboració de alegacions, recursos, reclamacions, etc.

Comptable

Realització de la comptabilitat de l’empresa d’acord amb el Pla General Comptable, que inclou tots el moviments i partides de l’empresa
Ingressos: factures emeses i altres ingressos.

Moviments bancaris i efectiu.

Despeses: Factures rebudes (proveïdors i creditors), tiquets de compra o despeses realitzades sense factura.

Moviments bancaris i efectiu. Tancament anual de la Comptabilitat.

Realització i elaboració de Balanços de Situació i Pèrdues i Guanys, Balanç de sumes i saldos.

Elaboració i presentació al Registre Mercantil dels Comptes Anuals i dels Llibres comptables: Major, Diari, Pèrdues i Guanys i Balanç de Situació.

Realització de la comptabilitat en estimació directa o objectiva
Ingressos: factures emeses i altres ingressos.

Despeses: Factures rebudes (proveïdors i creditors), tiquets de compra o despeses realitzades sense factura.

Altres partides comptables: amortitzacions, regularització d’existències, nòmines i Seguretat Social, etc.

Tancament anual de la Comptabilitat.

Realització de llibres de despeses i ingressos i IVA.