El nou conveni de comerç per empreses i subsectors sense conveni propi

Ara fa aproximadament un any es va començar a negociar el nou conveni de comerç per a empreses i subsectors sense conveni propi, que com vostès saben és el que afecta als estancs. Cal tenir en compte que aquest conveni es va publicar per darrera vegada un llunyà agost del 2015, i les últimes taules salarials corresponien al 2016. És evident que ha plogut molt des d’aleshores. El mercat de treball ha evolucionat favorablement i el Salari Mínim Interprofessional (SMI) ha experimentat un creixement que ha culminat amb el Reial Decret 1462/2018, que ha suposat una pujada del 22% respecte el de l’any passat. Així les coses, aquelles taules salarials del 2016 havien quedat completament obsoletes. El problema és que, degut a que el conveni es va negociar abans de l’esmentat Reial Decret, no se sabia que el SMI se situaria en el nivell en què finalment ha quedat fixat: 12.600 euros anuals.

Els avancem en síntesi els aspectes més rellevants del nou conveni:

Taules salarials

Els salaris corresponents al 2017, 2018 i 2019 són els que apareixen tot seguit. A la taula apareixen el sou mensual i anual bruts (tenint en compte que el conveni segueix contemplant 3 pagues extres) per als 3 primers nivells, que es corresponen a les categories més usuals en els estancs:

Salaris
201720182019
MensualAnualMensualAnualMensualAnual
Ajudant739,5011092,44757,9811369,75773,1411597,15
Dependent751,1511277,29769,9311548,97785,3311779,95
Encarregat764,3011464,44783,4011751,05799,0711986,07

Cal tenir en compte que l’SMI ha quedat establert per al 2019 en 12.600 euros anuals. Això vol dir que no hi pot haver un sou que en còmput anual estigui per sota d’aquesta xifra. El mateix Reial Decret estableix que els convenis s’hauran de modificar per assegurar la percepció de les quantitats en còmput anual del nou SMI, havent d’incrementar-se els salaris professionals inferiors a l’esmentat total anual en la quantia necessària per equiparar-s’hi.

Com a novetat d’aquest conveni, s’introdueix una clàusula d’increment variable per al 2019 i per al 2020: si l’increment del PIB del 2019 és igual o superior a 2,5%, a les taules d’aquests 3 nivells s’addicionarà un 3% amb efectes retroactius des de primers d’any; per al 2020, si l’increment del PIB és igual o superior al 2,5%, s’addicionarà un 5% als 2 primers nivells i un 4% al tercer nivell.

El conveni segueix establint, a més dels conceptes salarials de sou base i pagues extres, un plus de transport “com a compensació i pagament de les despeses de locomoció” (la qual cosa el situa com a concepte extrasalarial), pel mateix import per a totes les categories:

PLUS TRANSPORT
201720182019
65,7267,3668,71

També es contemplen altres conceptes retributius que només cal abonar si es produeixen determinades circumstàncies, com són el plus nocturn (increment del 25% sobre el preu de l’hora ordinària si es treballa a partir de les 22 h.) i el plus festiu (10,11 euros per hora treballada en diumenges o festius, el 2017; 10,36, el 2018; 10,57, el 2019; o bé compensació de 2 hores per hora treballada).

Altres aspectes no retributius:

Alguns del permisos retribuïts contemplats en el conveni augmenten (la resta, segueix igual):

  • En cas de naixement de fill o malaltia greu o hospitalització o mort de parents fins el segon grau, el permís serà de 4 dies (abans era de 3 dies).
  • Es disposarà de 14 hores anuals (abans eren 12) per acudir al metge o per acompanyar als fills fins 16 anys (abans eren 12 anys) i familiars de primer grau per anar al metge.

Com a novetat hi ha un permís no retribuït de 20 hores anuals per acompanyar familiars de primer grau sotmesos a tractaments per malaltia greu.

El dret a acumular el període de lactància a gaudir després de la finalització del permís de maternitat passa dels 14 dies (fins ara) a 15 dies.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *