Els estancs davant el coronavirus

El Govern espanyol, per mitja del Reial Decret 463/2020, ha decretat l’estat d’alarma en tot el territori espanyol, a causa de la crisi sanitària provocada pel Coronavirus.

L’article 10 de l’esmentat Decret, que estableix mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, diu:

“Se SUSPENDE LA APERTURA AL PÚBLICO de los locales y establecimientos minoristas, A EXCEPCIÓN de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, ESTANCOS, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías.

La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad”

Així doncs, L’ORDRE DE TANCAMENT AL COMERÇ MINORISTA NO AFECTA ALS ESTANCS, QUE PODEN SEGUIR OBERTS I REALITZANT AMB NORMALITAT LES SEVES ACTIVITATS COMERCIALS, sempre i quan es la permanència dels clients a l’establiment sigui l’estrictament necessària.

En conseqüència:

 1. ELS ESTANCS PODEN OBRIR
 2. RECOMANACIONS:
 • Que no hi hagi més d’un o dos clients a dins l’establiment.
 • Que els clients es limitin a comprar els productes sense entretenir-se.
 • Atenció als bitllets i monedes. Prioritzeu pagament amb visa. Useu guants i mascareta. Manteniu distància de seguretat amb els clients (1 metre mínim).
 • Aviseu-ho amb cartell amable i solidari. Esteu demanant a la gent que faci cua al carrer.
 • Desinfecteu el mostrador cada tant i renteu-vos les mans utilitzant per eixugar-vos tovalloletes de paper d’un sol us. També és recomanable tenir dispensadors de gel desinfectant, tant per als treballadors com a disposició dels clients.
 • Manteniu un esperit positiu entre el personal perquè això durarà una mica i la gent es crema.

3. NO OBSTANT, SI DECIDIU TANCAR, recordeu que heu de seguir el procediment establert i comunicar-ho al Comisionado para el Mercado del Tabaco (CMT). Recordeu que en aquest cas el tancament seria voluntari

En aquest sentit cal tenir en compte, pel que fa al personal, el següent:

 • Les vacances segueixen regint-se per allò establert a l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors: no es poden mai imposar unilateralment, sinó que han de ser fruit de pacte entre empresa i treballadors.
 • No es podrà fer un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) per causa de força major, perquè el Decret d’estat d’alarma no impedeix als estanc seguir amb la seva activitat.

4. ESTEM A L’ESPERA DE QUE EL GOVERN ESPANYOL ESTABLEIXI ALTRES MESURES, fiscals, laborals, línies de crèdit, etc. Sembla probable que aquest nou Decret aparegui al llarg d’aquesta setmana (16 a 21 de març), però tal com estan anant les coses, no es pot assegurar res ni respecte a la data ni pel que fa a les mesures concretes.

Open post

Aplicació del conveni

Al DOGC del 27 de setembre de 2019 es van publicar les taules del CONVENI COL.LECTIU que s’ha d’aplicar als vostres treballadors dels estancs.

Bàsicament incorpora el fet que l’SMI ha superat els salaris pactats a les categories 1, 2 i 3 (les que fem servir, auxiliars, dependents…) i per tant cal pagar l’SMI.

També aclareix que el plus del transport de 68.71 euros va a banda (ha de sumar-se).

Els que sou clients de Grup Lògic no cal que hi patiu, ja que aquest és el criteri que en Jordi Vivancos ha aplicat des de la pujada de l’SMI, però cal que ho vigileu perquè alguns gestors han interpretat erròniament que el plus de transport quedava englobat.

Adjuntem AQUÍ les taules:

Open post

Entrada en vigor del registre de jornada

El 12 de maig de 2019 va entrar en vigor la mesura continguda en el Reial Decret-Llei 8/2019, que estableix l’obligatorietat per a les empreses de tenir un REGISTRE DE JORNADA PER A TOTS ELS TREBALLADORS, TANT SI SÓN A TEMPS PARCIAL COM A TEMPS COMPLET. 

Fins ara, aquesta obligació només afectava als de temps parcial i tampoc hi havia una definició exacta de com havia de ser aquest registre.

El Reial Decret-Llei introdueix l’apartat 9 a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, que diu “L’empresa garantirà el registre diari de jornada, que HAURÀ D’INCLOURE L’HORARI CONCRET D’INICI I FINALITZACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL de cada persona treballadora”.

La manera de d’organitzar i documentar aquest registre s’ha d’establir per negociació o acord d’empresa o, en el seu defecte, per decisió de l’empresari. És a dir, es pot fer amb algun sistema electrònic de fitxatge o bé amb registres amb paper. En tot cas:

 1. S’ha de fer un registre per a cada persona treballadora, tant per a les de temps complet com les de temps parcial.
 2. S’ha de omplir diàriament la jornada, especificant l’horari d’entrada i el de sortida.
 3. En el seu cas, s’ha de consignar las hores extres.
 4. L’empresa ha de guardar tots aquests registres complimentats i signats durant 4 anys i sempre han d’estar a disposició dels inspectors de treball, que els poden sol·licitar en qualsevol moment.
 5. L’incompliment per part de l’empresa d’aquestes obligacions es considerarà falta i podrà ser sancionada.
Open post

Aprovació del registre de jornada

El passat 12 de març es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 8/2009, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Una de les mesures d’aquest Reial Decret-Llei és la d’establir l’obligatorietat per a les empreses de tenir un REGISTRE DE JORNADA PER A TOTS ELS TREBALLADORS, TANT SI SÓN A TEMPS PARCIAL COM A TEMPS COMPLET. 

Fins ara, aquesta obligació només afectava als de temps parcial i tampoc hi havia una definició exacta de com havia de ser aquest registre.

El Reial Decret-Llei introdueix l’apartat 9 a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, que diu “L’empresa garantirà el registre diari de jornada, que HAURÀ D’INCLOURE L’HORARI CONCRET D’INICI I FINALITZACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL de cada persona treballadora”.

Recordin:

 1. S’ha de fer un registre per a cada persona treballadora, tant per als de temps complet com les de temps parcial.
 2. S’ha de omplir diàriament la jornada, especificant l’horari d’entrada i el de sortida.
 3. En el seu cas, s’ha de consignar les hores extres.
 4. Al peu de pàgina han de signar cada mes el treballador i l’empresa.
 5. I el més important: òbviament els horaris consignats, en còmput d’hores, s’han d’adequar a la jornada que figura en el contracte. Tot el que no sigui això, serien hores extres, que es paguen addicionalment.
 6. L’empresa ha de guardar tots aquests registres, degudament complimentats i signats, durant 4 anys i sempre han d’estar a disposició dels inspectors de treball, que els poden sol·licitar en qualsevol moment.
 7. L’incompliment per part de l’empresa d’aquestes obligacions es considerarà falta i podrà ser sancionada.

Sabem que aquesta és una mesura que comporta inconvenients, però és la nostra obligació dir-los que cal fer-ho (i fer-ho bé) per evitar problemes amb la inspecció de treball, tenint en compte que aquest serà un dels temes estrella de les inspeccions que es realitzin.

Finalment, els hi comuniquem que aquesta mesura entra en vigor el proper 12 de maig. No obstant, en ser un Reial Decret-Llei, està subjecte a la convalidació per part del Congrés dels Diputats (en aquests moments, i degut a la dissolució de les cambres, a la Diputació Permanent).

Open post

El nou conveni de comerç per empreses i subsectors sense conveni propi

Ara fa aproximadament un any es va començar a negociar el nou conveni de comerç per a empreses i subsectors sense conveni propi, que com vostès saben és el que afecta als estancs. Cal tenir en compte que aquest conveni es va publicar per darrera vegada un llunyà agost del 2015, i les últimes taules salarials corresponien al 2016. És evident que ha plogut molt des d’aleshores. El mercat de treball ha evolucionat favorablement i el Salari Mínim Interprofessional (SMI) ha experimentat un creixement que ha culminat amb el Reial Decret 1462/2018, que ha suposat una pujada del 22% respecte el de l’any passat. Així les coses, aquelles taules salarials del 2016 havien quedat completament obsoletes. El problema és que, degut a que el conveni es va negociar abans de l’esmentat Reial Decret, no se sabia que el SMI se situaria en el nivell en què finalment ha quedat fixat: 12.600 euros anuals.

Els avancem en síntesi els aspectes més rellevants del nou conveni:

Taules salarials

Els salaris corresponents al 2017, 2018 i 2019 són els que apareixen tot seguit. A la taula apareixen el sou mensual i anual bruts (tenint en compte que el conveni segueix contemplant 3 pagues extres) per als 3 primers nivells, que es corresponen a les categories més usuals en els estancs:

Salaris
201720182019
MensualAnualMensualAnualMensualAnual
Ajudant739,5011092,44757,9811369,75773,1411597,15
Dependent751,1511277,29769,9311548,97785,3311779,95
Encarregat764,3011464,44783,4011751,05799,0711986,07

Cal tenir en compte que l’SMI ha quedat establert per al 2019 en 12.600 euros anuals. Això vol dir que no hi pot haver un sou que en còmput anual estigui per sota d’aquesta xifra. El mateix Reial Decret estableix que els convenis s’hauran de modificar per assegurar la percepció de les quantitats en còmput anual del nou SMI, havent d’incrementar-se els salaris professionals inferiors a l’esmentat total anual en la quantia necessària per equiparar-s’hi.

Com a novetat d’aquest conveni, s’introdueix una clàusula d’increment variable per al 2019 i per al 2020: si l’increment del PIB del 2019 és igual o superior a 2,5%, a les taules d’aquests 3 nivells s’addicionarà un 3% amb efectes retroactius des de primers d’any; per al 2020, si l’increment del PIB és igual o superior al 2,5%, s’addicionarà un 5% als 2 primers nivells i un 4% al tercer nivell.

El conveni segueix establint, a més dels conceptes salarials de sou base i pagues extres, un plus de transport “com a compensació i pagament de les despeses de locomoció” (la qual cosa el situa com a concepte extrasalarial), pel mateix import per a totes les categories:

PLUS TRANSPORT
201720182019
65,7267,3668,71

També es contemplen altres conceptes retributius que només cal abonar si es produeixen determinades circumstàncies, com són el plus nocturn (increment del 25% sobre el preu de l’hora ordinària si es treballa a partir de les 22 h.) i el plus festiu (10,11 euros per hora treballada en diumenges o festius, el 2017; 10,36, el 2018; 10,57, el 2019; o bé compensació de 2 hores per hora treballada).

Altres aspectes no retributius:

Alguns del permisos retribuïts contemplats en el conveni augmenten (la resta, segueix igual):

 • En cas de naixement de fill o malaltia greu o hospitalització o mort de parents fins el segon grau, el permís serà de 4 dies (abans era de 3 dies).
 • Es disposarà de 14 hores anuals (abans eren 12) per acudir al metge o per acompanyar als fills fins 16 anys (abans eren 12 anys) i familiars de primer grau per anar al metge.

Com a novetat hi ha un permís no retribuït de 20 hores anuals per acompanyar familiars de primer grau sotmesos a tractaments per malaltia greu.

El dret a acumular el període de lactància a gaudir després de la finalització del permís de maternitat passa dels 14 dies (fins ara) a 15 dies.


Compte amb això de l’atur dels autònoms!

Com ja sabeu perquè ha sortit abastament a tots els mitjans en el BOE de data 29 de desembre de 2018 es va publicar el Reial Decret-Llei 28/2018, on s’hi recollien tot un seguit de mesures importants per al col·lectiu dels treballadors autònoms (RETA).

Tenint en compte la llargada i complexitat d’aquesta nova norma (65 pàgines) i que per tant cal analitzar-la en profunditat, podem avançar alguns dels aspectes més destacats:

 • La base mínima de cotització (a la que estan cotitzant el 80% dels autònoms) pujarà un 1,25% el 2019. Això és menys que les pujades dels anys anteriors. Així doncs, la base mínima serà de 944,40. Els que pagueu el minim cotitzareu per aquesta base. L’any 2019 al 30%. És a dir el rebut pujarà 283.32 euros (30% de 944,40)  
 • El tipus aplicable sobre la base de cotització anirà pujant. Del 30% del 2019; al 30,3% el 2020; i al 30,6% el 2021.
 • La gran novetat és que en aquest 30% estaran incloses de manera obligatòria dues contingències que fins ara eren voluntàries: els accidents de treball i el cessament de l’activitat (anomenat popularment “l’atur dels autònoms”). Fins ara el tipus aplicable era del 29,9% i qui volia podia afegir la cobertura del accidents de treball i la prestació per cessament de l’activitat, la qual cosa volia dir pagar un 2,6% addicional (total: 31,5%, uns 25 euros més). A partir de l’1 de gener de 2019, aquests dos elements ja són obligatoris, però en comptes de pagar un tipus del 31,5, només es pagarà el 30%.
 • L’altra novetat molt important relacionada amb la prestació per cessament d’activitat és que doblen els paràmetres actuals: fins ara, s’havia de cotitzar 1 any per tenir dret a només 2 mesos de prestació i així continuava en una escala que finalitzava en 12 mesos de prestació després d’haver cotitzat 4 anys. Amb la nova normativa, aquesta escala comença en 4 mesos de prestació per haver cotitzat 1 any i acaba en 24 mesos de prestació per haver cotitzat 4 anys.
 • La tarifa plana dels nous autònoms amb base de cotització mínima passa de 50 a 60 euros.
 • Pel que fa a les baixes per malaltia comuna, també hi ha una gran novetat: fins ara el treballador en situació de baixa cobrava la prestació però segui cotitzant igual que sempre. Amb la nova norma, a partir del tercer mes de baixa la quota queda bonificada mentre duri la baixa i per tant, ja no paga.
 • Fins aqui tot sona prou bé però atenció que sempre hi ha un truc. Com que l’administració segeuix considerant que a un autonom no l’acomiaden (que es el que dona dret a l’atur) si no que deixa de treballar (i deixar una feina voluntariament no dona dret a l’atur) el tema d’aconseguir que et reconeguin la prestació per la qual s’està cotitzant segeuix sent molt i molt dificil. Els requisits per demanar la prestació per cessament d’activitat no els han canviat. Es a dir, quan l’administració admet (i per tant paga el famòs atur aquest). La cosa de pagar-lo està ben clara però quan i com tindrem dret a cobrar-lo sembla que seguirà sent bastant complicat. Per exemple, per tenir dret a la prestació caldia acreditar a hores d’ara, pèrdues superiors al 10% dels ingressos d’un any complet. Si per cobrar la prestació t’has d’arruinar i no simplement tancar perquè no et surten els numeros, anem malament.  

Nou conveni laboral pels estancs

El conveni que regularà els sous pels anys 2017 a 2020 i resta de condicions laborals dels treballadors dels estancs a CATALUNYA ha estat aprovat per les parts negociadores.

Els signants, d’una banda la Federació d’Estanquers de Catalunya representada pel Vicepresident de la Unió de Barcelona, Jose Ramon Sánchez i jo mateix, en el marc de PIMEC comerç, i de l’altra els sindicats UGT i Comissions Obreres, han acordat un text que ara haurà de ser revisat pels serveis juridics de la Conselleria de Treball. Un cop definitiu, el conveni es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat i entrarà per tant, en vigor. La previsió és que tot plegat sigui d’aplicació cap al mes de Novembre d’enguany. Per tant abans de final d’any farem la presentació detallada del text definitiu.

Atès que des de 2016 no s’havia negociat i que el conveni no conté cap clausula d’increment d’IPC, en aquesta negociació Col.lectiva s’han hagut establir els sous mínims dels exercicis 2017 i 2018. Per tant, aquells que estiguessin pagant el sou del conveni de 2016 quedarien obligats a pagar els endarreriments acumulats. En cas que ja paguessiu per sobre del minim conveni, els increments podrien quedar absorvits ja que el conveni ho permet.

En general la negociació s’ha fet sota la pressió de l’augment del Salari Minim Interprofessional (SMI) que com sabeu en cap cas pot superar els minims establerts al Conveni. Finalment la solució ha estat establir increments salarials fixes i variables. Els increments variables només serien d’aplicació si l’IPC espanyol supera el 2.5% del PIB que és justament la mateixa codició que faria pujar el SMI. Amb aquesta solució ens assegurem quedar per sobre del SMI però no massa.

Allò que deiem, els detalls cap a Novembre, bones vacances.

Reprenem la negociació del conveni col·lectiu dels estancs

Finalment i desprès de mesos d’espera es reprendran les negociacions del conveni col.lectiu que s’aplica als estancs.

Encara que sigui dificil d’entendre, el retard ha estat per causa d’una discusió sobre qui havia de ser el representant dels empresaris (patronal) a la taula negociadora.

Finalment s’ha resolt que fos PIMEC, i en concret la seva secció de comerç minorista, PIMECOMERÇ, qui ens representi en la negociació.  Una solució correcte, al nostre parer, ja que diversos dels col.lectius afectats, com és el cas de la Unió d’Estanquers de Barcelona i el gremi de Tarragona, són memebres de PIMEC. Per causa d’això, els representants de les esmentades associacions d’estanquers de Barcelona i Tarragona, així com l’advocat de la Federació d’estanquers seran presents a les negociacions i podran fer-hi les seves aportacions.

Considerem una gran noticia que els afectats reals per aquests conveni tinguin veu, per primer cop, en la taula de negociacions.

Descarrega aquí la nota de premsa:

Nota de premsa