Open post

Entrada en vigor del registre de jornada

El 12 de maig de 2019 va entrar en vigor la mesura continguda en el Reial Decret-Llei 8/2019, que estableix l’obligatorietat per a les empreses de tenir un REGISTRE DE JORNADA PER A TOTS ELS TREBALLADORS, TANT SI SÓN A TEMPS PARCIAL COM A TEMPS COMPLET. 

Fins ara, aquesta obligació només afectava als de temps parcial i tampoc hi havia una definició exacta de com havia de ser aquest registre.

El Reial Decret-Llei introdueix l’apartat 9 a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, que diu “L’empresa garantirà el registre diari de jornada, que HAURÀ D’INCLOURE L’HORARI CONCRET D’INICI I FINALITZACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL de cada persona treballadora”.

La manera de d’organitzar i documentar aquest registre s’ha d’establir per negociació o acord d’empresa o, en el seu defecte, per decisió de l’empresari. És a dir, es pot fer amb algun sistema electrònic de fitxatge o bé amb registres amb paper. En tot cas:

 1. S’ha de fer un registre per a cada persona treballadora, tant per a les de temps complet com les de temps parcial.
 2. S’ha de omplir diàriament la jornada, especificant l’horari d’entrada i el de sortida.
 3. En el seu cas, s’ha de consignar las hores extres.
 4. L’empresa ha de guardar tots aquests registres complimentats i signats durant 4 anys i sempre han d’estar a disposició dels inspectors de treball, que els poden sol·licitar en qualsevol moment.
 5. L’incompliment per part de l’empresa d’aquestes obligacions es considerarà falta i podrà ser sancionada.

Comença la campanya de la renda 2018

Dades fiscals

Des del 15 de març ja podeu consultar les vostres dades fiscals (les imputacions, que és allò que Hisenda sap que vàreu cobrar a l’exercici 2018 i que segons com ni tant sols recordeu). Les podeu baixar amb certificat digital o fen allò de posar la casella 475 i DNI i data de caducitat del DNI. Els que teniu el certificat a Grup Lògic, li podeu demanar a la Montse. Heu de comprovar les dades perquè veiem que sovint contenen errors. També heu de tenir present que hi ha coses que no hi surten i que ens les heu d’explicar. Cal fer memòria. És responsabilitat del contribuent assegurar-se que la declaració és correcte.

Us deixem el link per si voleu consultar-les

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/REN0.shtml

Periode de presentació

El període de presentació de les declaracions comença el 2 d’abril de 2019 i finalitza el dia 1 de juliol per aquelles persones que sol·liciten la devolució.

En cas que el contribuent hagi d’ingressar el termini és fins el 26 de juny per domiciliació bancària. Enguany ja no hi ha paper, només es podrà presentar a traves de la plataforma digital i mitjans electrònics.

Novetats

Aquest any l’Agència Tributaria presenta algunes novetats:

Els que hagueu estat pares (i mares) entre 2014 i 2017 podreu recuperar l’IRPF  de les percepcions de maternitat/paternitat ja que el Tribunal Suprem va dictar que estan exemptes de tributar.

Els pares i mares que porteu el fill a una llar d’infants tenen dret a una deducció de fins a 83,33€/mes. (una fortuna!) En el cas de les famílies nombroses augmenta fins a 600€ anuals de deducció per fills, ja sigui categoria general o especial.

Els autònoms que treballen des de casa es podràn desgravar en renda (un percentatge de) els subministraments i les dietes sempre i quan siguin necessàries per l’activitat econòmica.

Els estancs

Quan calculeu el Rendiment Net aneu amb compte amb el següent:

–       Ja us heu mullat en declarar els ingressos totals i compres i despeses en el model 130 del 4art trimestre, aniria bé que quadrés.

–       Ha d’haver-hi una relació lògica entre les compres i les caixes. Ja saben que el nostre marge és del 8.5% en tabac i saben les compres pel 347.

–       Les amortitzacions són obligatories. Si no les fas, les perds. L’amortització de la compra de l’estanc fa variar el resultat en milers d’euros.

I recordeu que la única inspecció bona, és la que no et fan.


Open post

Aprovació del registre de jornada

El passat 12 de març es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 8/2009, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Una de les mesures d’aquest Reial Decret-Llei és la d’establir l’obligatorietat per a les empreses de tenir un REGISTRE DE JORNADA PER A TOTS ELS TREBALLADORS, TANT SI SÓN A TEMPS PARCIAL COM A TEMPS COMPLET. 

Fins ara, aquesta obligació només afectava als de temps parcial i tampoc hi havia una definició exacta de com havia de ser aquest registre.

El Reial Decret-Llei introdueix l’apartat 9 a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, que diu “L’empresa garantirà el registre diari de jornada, que HAURÀ D’INCLOURE L’HORARI CONCRET D’INICI I FINALITZACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL de cada persona treballadora”.

Recordin:

 1. S’ha de fer un registre per a cada persona treballadora, tant per als de temps complet com les de temps parcial.
 2. S’ha de omplir diàriament la jornada, especificant l’horari d’entrada i el de sortida.
 3. En el seu cas, s’ha de consignar les hores extres.
 4. Al peu de pàgina han de signar cada mes el treballador i l’empresa.
 5. I el més important: òbviament els horaris consignats, en còmput d’hores, s’han d’adequar a la jornada que figura en el contracte. Tot el que no sigui això, serien hores extres, que es paguen addicionalment.
 6. L’empresa ha de guardar tots aquests registres, degudament complimentats i signats, durant 4 anys i sempre han d’estar a disposició dels inspectors de treball, que els poden sol·licitar en qualsevol moment.
 7. L’incompliment per part de l’empresa d’aquestes obligacions es considerarà falta i podrà ser sancionada.

Sabem que aquesta és una mesura que comporta inconvenients, però és la nostra obligació dir-los que cal fer-ho (i fer-ho bé) per evitar problemes amb la inspecció de treball, tenint en compte que aquest serà un dels temes estrella de les inspeccions que es realitzin.

Finalment, els hi comuniquem que aquesta mesura entra en vigor el proper 12 de maig. No obstant, en ser un Reial Decret-Llei, està subjecte a la convalidació per part del Congrés dels Diputats (en aquests moments, i degut a la dissolució de les cambres, a la Diputació Permanent).

Open post

El nou conveni de comerç per empreses i subsectors sense conveni propi

Ara fa aproximadament un any es va començar a negociar el nou conveni de comerç per a empreses i subsectors sense conveni propi, que com vostès saben és el que afecta als estancs. Cal tenir en compte que aquest conveni es va publicar per darrera vegada un llunyà agost del 2015, i les últimes taules salarials corresponien al 2016. És evident que ha plogut molt des d’aleshores. El mercat de treball ha evolucionat favorablement i el Salari Mínim Interprofessional (SMI) ha experimentat un creixement que ha culminat amb el Reial Decret 1462/2018, que ha suposat una pujada del 22% respecte el de l’any passat. Així les coses, aquelles taules salarials del 2016 havien quedat completament obsoletes. El problema és que, degut a que el conveni es va negociar abans de l’esmentat Reial Decret, no se sabia que el SMI se situaria en el nivell en què finalment ha quedat fixat: 12.600 euros anuals.

Els avancem en síntesi els aspectes més rellevants del nou conveni:

Taules salarials

Els salaris corresponents al 2017, 2018 i 2019 són els que apareixen tot seguit. A la taula apareixen el sou mensual i anual bruts (tenint en compte que el conveni segueix contemplant 3 pagues extres) per als 3 primers nivells, que es corresponen a les categories més usuals en els estancs:

Salaris
201720182019
MensualAnualMensualAnualMensualAnual
Ajudant739,5011092,44757,9811369,75773,1411597,15
Dependent751,1511277,29769,9311548,97785,3311779,95
Encarregat764,3011464,44783,4011751,05799,0711986,07

Cal tenir en compte que l’SMI ha quedat establert per al 2019 en 12.600 euros anuals. Això vol dir que no hi pot haver un sou que en còmput anual estigui per sota d’aquesta xifra. El mateix Reial Decret estableix que els convenis s’hauran de modificar per assegurar la percepció de les quantitats en còmput anual del nou SMI, havent d’incrementar-se els salaris professionals inferiors a l’esmentat total anual en la quantia necessària per equiparar-s’hi.

Com a novetat d’aquest conveni, s’introdueix una clàusula d’increment variable per al 2019 i per al 2020: si l’increment del PIB del 2019 és igual o superior a 2,5%, a les taules d’aquests 3 nivells s’addicionarà un 3% amb efectes retroactius des de primers d’any; per al 2020, si l’increment del PIB és igual o superior al 2,5%, s’addicionarà un 5% als 2 primers nivells i un 4% al tercer nivell.

El conveni segueix establint, a més dels conceptes salarials de sou base i pagues extres, un plus de transport “com a compensació i pagament de les despeses de locomoció” (la qual cosa el situa com a concepte extrasalarial), pel mateix import per a totes les categories:

PLUS TRANSPORT
201720182019
65,7267,3668,71

També es contemplen altres conceptes retributius que només cal abonar si es produeixen determinades circumstàncies, com són el plus nocturn (increment del 25% sobre el preu de l’hora ordinària si es treballa a partir de les 22 h.) i el plus festiu (10,11 euros per hora treballada en diumenges o festius, el 2017; 10,36, el 2018; 10,57, el 2019; o bé compensació de 2 hores per hora treballada).

Altres aspectes no retributius:

Alguns del permisos retribuïts contemplats en el conveni augmenten (la resta, segueix igual):

 • En cas de naixement de fill o malaltia greu o hospitalització o mort de parents fins el segon grau, el permís serà de 4 dies (abans era de 3 dies).
 • Es disposarà de 14 hores anuals (abans eren 12) per acudir al metge o per acompanyar als fills fins 16 anys (abans eren 12 anys) i familiars de primer grau per anar al metge.

Com a novetat hi ha un permís no retribuït de 20 hores anuals per acompanyar familiars de primer grau sotmesos a tractaments per malaltia greu.

El dret a acumular el període de lactància a gaudir després de la finalització del permís de maternitat passa dels 14 dies (fins ara) a 15 dies.


Compte amb això de l’atur dels autònoms!

Com ja sabeu perquè ha sortit abastament a tots els mitjans en el BOE de data 29 de desembre de 2018 es va publicar el Reial Decret-Llei 28/2018, on s’hi recollien tot un seguit de mesures importants per al col·lectiu dels treballadors autònoms (RETA).

Tenint en compte la llargada i complexitat d’aquesta nova norma (65 pàgines) i que per tant cal analitzar-la en profunditat, podem avançar alguns dels aspectes més destacats:

 • La base mínima de cotització (a la que estan cotitzant el 80% dels autònoms) pujarà un 1,25% el 2019. Això és menys que les pujades dels anys anteriors. Així doncs, la base mínima serà de 944,40. Els que pagueu el minim cotitzareu per aquesta base. L’any 2019 al 30%. És a dir el rebut pujarà 283.32 euros (30% de 944,40)  
 • El tipus aplicable sobre la base de cotització anirà pujant. Del 30% del 2019; al 30,3% el 2020; i al 30,6% el 2021.
 • La gran novetat és que en aquest 30% estaran incloses de manera obligatòria dues contingències que fins ara eren voluntàries: els accidents de treball i el cessament de l’activitat (anomenat popularment “l’atur dels autònoms”). Fins ara el tipus aplicable era del 29,9% i qui volia podia afegir la cobertura del accidents de treball i la prestació per cessament de l’activitat, la qual cosa volia dir pagar un 2,6% addicional (total: 31,5%, uns 25 euros més). A partir de l’1 de gener de 2019, aquests dos elements ja són obligatoris, però en comptes de pagar un tipus del 31,5, només es pagarà el 30%.
 • L’altra novetat molt important relacionada amb la prestació per cessament d’activitat és que doblen els paràmetres actuals: fins ara, s’havia de cotitzar 1 any per tenir dret a només 2 mesos de prestació i així continuava en una escala que finalitzava en 12 mesos de prestació després d’haver cotitzat 4 anys. Amb la nova normativa, aquesta escala comença en 4 mesos de prestació per haver cotitzat 1 any i acaba en 24 mesos de prestació per haver cotitzat 4 anys.
 • La tarifa plana dels nous autònoms amb base de cotització mínima passa de 50 a 60 euros.
 • Pel que fa a les baixes per malaltia comuna, també hi ha una gran novetat: fins ara el treballador en situació de baixa cobrava la prestació però segui cotitzant igual que sempre. Amb la nova norma, a partir del tercer mes de baixa la quota queda bonificada mentre duri la baixa i per tant, ja no paga.
 • Fins aqui tot sona prou bé però atenció que sempre hi ha un truc. Com que l’administració segeuix considerant que a un autonom no l’acomiaden (que es el que dona dret a l’atur) si no que deixa de treballar (i deixar una feina voluntariament no dona dret a l’atur) el tema d’aconseguir que et reconeguin la prestació per la qual s’està cotitzant segeuix sent molt i molt dificil. Els requisits per demanar la prestació per cessament d’activitat no els han canviat. Es a dir, quan l’administració admet (i per tant paga el famòs atur aquest). La cosa de pagar-lo està ben clara però quan i com tindrem dret a cobrar-lo sembla que seguirà sent bastant complicat. Per exemple, per tenir dret a la prestació caldia acreditar a hores d’ara, pèrdues superiors al 10% dels ingressos d’un any complet. Si per cobrar la prestació t’has d’arruinar i no simplement tancar perquè no et surten els numeros, anem malament.  

Nou conveni laboral pels estancs

El conveni que regularà els sous pels anys 2017 a 2020 i resta de condicions laborals dels treballadors dels estancs a CATALUNYA ha estat aprovat per les parts negociadores.

Els signants, d’una banda la Federació d’Estanquers de Catalunya representada pel Vicepresident de la Unió de Barcelona, Jose Ramon Sánchez i jo mateix, en el marc de PIMEC comerç, i de l’altra els sindicats UGT i Comissions Obreres, han acordat un text que ara haurà de ser revisat pels serveis juridics de la Conselleria de Treball. Un cop definitiu, el conveni es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat i entrarà per tant, en vigor. La previsió és que tot plegat sigui d’aplicació cap al mes de Novembre d’enguany. Per tant abans de final d’any farem la presentació detallada del text definitiu.

Atès que des de 2016 no s’havia negociat i que el conveni no conté cap clausula d’increment d’IPC, en aquesta negociació Col.lectiva s’han hagut establir els sous mínims dels exercicis 2017 i 2018. Per tant, aquells que estiguessin pagant el sou del conveni de 2016 quedarien obligats a pagar els endarreriments acumulats. En cas que ja paguessiu per sobre del minim conveni, els increments podrien quedar absorvits ja que el conveni ho permet.

En general la negociació s’ha fet sota la pressió de l’augment del Salari Minim Interprofessional (SMI) que com sabeu en cap cas pot superar els minims establerts al Conveni. Finalment la solució ha estat establir increments salarials fixes i variables. Els increments variables només serien d’aplicació si l’IPC espanyol supera el 2.5% del PIB que és justament la mateixa codició que faria pujar el SMI. Amb aquesta solució ens assegurem quedar per sobre del SMI però no massa.

Allò que deiem, els detalls cap a Novembre, bones vacances.

Límits al transport de tabac per consum propi dins la UE

La primera cosa que cal tenir present és que no hi ha límits de compra i transport entre països de la Unió Europea sempre i quan el tabac estigui destinat al consum propi i no a la revenda

Aquest tabac que els venem ja ha pagat els seus impostos (IVA i impost especial) i no haurà de pagar cap altre més impost al país de destinació.

El problema és delimitar què és per us personal i què no. Quant tabac pot fumar una persona durant quant de temps? Aquí hem de tenir present que dins l’espai Schengen no hi ha controls fronterers i difícilment el client es trobarà amb el problema.  És diferent el cas per exemple del Regne Unit on el client és fàcil que sigui qüestionat sobre el tabac. A continuació us posem mapa explicatiu perquè comproveu fins a on podria arribar un vehicle sense control duaner dins l’espai interior.

En cas que el comprador hagi de demostrar que els productes són pel seu us personal és molt important que tingui i conservi la factura que li hem fet a l'estanc (factura amb el seu nom i numero fiscal correcte i descripció de tots els productes).

Us recordem que cal que fer factures de totes les vendes a particulars per sobre de 4 cartrons, però en aquest cas no és tant que ens calgui a nosaltres si no que li cal al client per no tenir problemes a la frontera. La nostra factura és un indici de que és una compra particular per consum.  Si no hi ha factura la duana li exigirà pagar els drets duaners o li incautarà el tabac.

De tota manera i pels clients que volen anar sobre segur, hi ha uns límits de quantitats en que la duana no posarà mai cap problema (encara que no hi hagi factura). És el que s’anomena el mínim EU i cap Estat membre pot anar per sota. Es a dir que pot pujar els límits però no rebaixar-los. La majoria dels Estats (Alemanya, França, Regne Unit) estan en el límit mínim:

 • 800 cigarretes
 • 400 cigarrets (peso màxim de 3 grams per unitat)
 • 200 cigars
 • 1 kg de tabac
 • 10 litres de licors
 • 20 litres de vi
 • 110 litres de cervesa

Consells pràctics sobre la Renda d’enguany

Com cada any arriba l’hora de presentar la declaració de renda (mod. 100). Per nosaltres el termini comença el 10 de maig i s’acaba el 2 de juliol. Però ATENCIÓ! Si us surt a tornar, el termini és realment fins el 27 de juny (perquè us ho ingressin al compte). No sortim del trimestre i ja ens toca aquesta però aquesta és la bona, la que us miraran en cas d’inspecció. Els 130 presentat són declaracions parcials i pagaments a compte. Per tant, aquí teniu els meus 10 CONSELLS IMPRESCINDIBLES:

 1. Es preferible que els números (total vendes, total compres i despeses) que heu declarat ja al quart trimestre de 2017 quadrin amb els que declareu ara. Es preferible però no imprescindible. Si hi ha alguna cosa que no heu tingut en compte i us n’adoneu ara és millor rectificar-la. La declaració que us revisaran serà aquesta, ja no miraran el 130.
 2. El compte d’explotació que declareu ha de quadrar amb les dades que tenen. Per exemple, els salaris amb el model 190, els lloguers amb el model 180.. això us evitarà revisions
 3. Recordeu que l’amortització del negoci és obligatòria seguint les taules d’hisenda, però és que per molts és la despesa que els salva la declaració!
 4. Recordeu que molts cops podeu tenir mercaderies que han esdevingut obsoletes (per estat o per comercialitat) i que s’hauran de comptabilitzar com a pèrdues.
 5. Recordeu-vos dels límits i condicions de deduïbilitat de les despeses de compra, manteniment, consum dels vehicles.
 6. És essencial tenir suport documental d’allò que ens deduïm. Més essencial que que sigui realment cert que està lligat a l’activitat. Les despeses deduïbles són les lligades a l’activitat. Es pot fer una llista però sempre us podeu deixar coses. La meva recomanació és que penseu: Aquesta despesa la tindria si no tingués l’estanc? Ajuda molt.
 7. Tema bars i restaurants. No sobrepasseu els límits que hisenda considera “esporàdics”  i justificats.
 8. Recordeu que s’admet deduir la despesa de familiars fins a segon grau de parentiu si no són superiors al valor normal de mercat
 9. Recordeu-vos que són deduïbles les assegurances mèdiques privades, pòlisses sanitàries, del titular de l’estanc, el cònjuge i els fills menors de 25 anys que visquin al mateix domicili fins un màxim de 500 euros per persona     
 10. Finalment, és clar, us recordo que res millor que la renda la faci algú que en sàpiga perquè els estalvis els heu de fer en la quota a pagar no en el professional.

Reprenem la negociació del conveni col·lectiu dels estancs

Finalment i desprès de mesos d’espera es reprendran les negociacions del conveni col.lectiu que s’aplica als estancs.

Encara que sigui dificil d’entendre, el retard ha estat per causa d’una discusió sobre qui havia de ser el representant dels empresaris (patronal) a la taula negociadora.

Finalment s’ha resolt que fos PIMEC, i en concret la seva secció de comerç minorista, PIMECOMERÇ, qui ens representi en la negociació.  Una solució correcte, al nostre parer, ja que diversos dels col.lectius afectats, com és el cas de la Unió d’Estanquers de Barcelona i el gremi de Tarragona, són memebres de PIMEC. Per causa d’això, els representants de les esmentades associacions d’estanquers de Barcelona i Tarragona, així com l’advocat de la Federació d’estanquers seran presents a les negociacions i podran fer-hi les seves aportacions.

Considerem una gran noticia que els afectats reals per aquests conveni tinguin veu, per primer cop, en la taula de negociacions.

Descarrega aquí la nota de premsa:

Nota de premsa

Posts navigation

1 2